Kriminaliteten falder… Hjælp!

Af Søren Pind 51

Kriminaliteten falder. Oh jubel. Det fremgår af Justitsministeriets offerundersøgelse, der udarbejdes i samarbejde med Københavns Universitet. Det burde vække glæde i alle danske hjem: Kriminaliteten er den hidtil lavest målte i de årlige offerundersøgelser og et fald på mere end 40 pct. siden 1987, hvor hver fjerde dansker oplevede at blive udsat for kriminalitet. I dag er tallet 14 pct. danskere i alderen 16-74 år udsat for tyveri, vold eller hærværk. Det er for mange, og der er stadig nok at gøre. Men den overordnede bevægelse er opmuntrende, og vi bør i denne juletid, hvor så meget i øvrigt forekommer udfordrende, standse et øjeblik og med Grundtvigs ord slukke julesorgen.

Om metodevalg fremgår af undersøgelsen: “En ikke ubetydelig del af den kriminalitet, der forekommer i samfundet, anmeldes ikke til politiet og kommer heller ikke til politiets kundskab på anden vis. Man kalder denne ikke-politiregistrerede kriminalitet for den skjulte kriminalitet eller kriminalitetens mørkefelt. Gennemførelse af offerundersøgelser er en af de få muligheder, man har for at skønne dels over den faktisk forekommende kriminalitet i samfundet og dels mørketallets størrelse. I offerundersøgelser udspørges befolkningen via papirspørgeskemaer, webbaserede spørgeskemaer, personlige eller telefoniske interviews, om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. I bekræftende fald spørges, om det er blevet anmeldt, eller om politiet har fået nys om forholdet på anden vis; en oplysning som muliggør estimeringer af mørketallet”.

De pågældende mennesker udtages via Danmarks statistik. Hver år undersøgelsen er blevet gennemført er omkring 18.000 personer blevet anmodet om at deltage i undersøgelsen. Efter min opfattelse lider undersøgelsen af den mangel, at den ikke hidtil har været anvendt til at undersøge kriminaliteten blandt børn, som i Københavns Kommune i 2005 viste sig at have at forbløffende omfang. Det har jeg bedt bliver rettet fra den næste undersøgelse at regne. Det forandrer ikke, at det er en meget vidtgående og omfangsrig undersøgelse, der ift. almindelige meningsmålinger med mere inddrager langt flere mennesker.

Alligevel får jeg, særligt på de sociale medier, modsatte og vrede reaktioner. Fra en del. Faldet i kriminaliteten fornægtes. Hvorfor nu det? Ja, jeg kan jo kun svare, hvad jeg tror – vi er åbenlyst, jf. undersøgelsen, uden for videnskabens område:

Dels tror jeg det skyldes, kriminalitet er en dybt indgribende foranstaltning i menneskers liv, og derfor også – når man oplever omgivelserne forklejner den – resulterer i voldsomme reaktioner.

Det er derudover også selvklart, at politiet har været under et ekstremt pres i år, og der kan være tilfælde af at folk i disse sammenhænge har følt, at netop deres eller bekendtes eller families oplevelser har været dårlige.

Der er samtidig heller ingen tvivl om, at mediers ødelæggende søgen mod laveste fællesnævner og fokusering på enkeltsager i alle de gruelige aspekter der måtte være har medført en ekstremisering, der deler folk op og som samtidig skaber et ikke-retvisende billede, sådan at man ikke kan se skoven for bare træer. Jeg har i flere indlæg, bla. her i 2014, berørt, hvordan den moderne dagspresse på mange måder er ved at udvikle sig til folkestyrets og demokratiets fjende. I denne sammenhæng kan nævnes en historie om, hvordan politiet har fejlarkiveret en række voldtægtssager – og i bunden af historien står så, at politiet har måttet genoptage efterforskningen i fem tilfælde. Det er skrækkeligt, at fem tilfælde ikke behandles som de skal. Det arbejder vi naturligvis med i politiet og fra justitsministeriet bla i forbindelse med det 360 graders eftersyn, jeg er i færd med på voldtægtsområdet efter regeringen i øvrigt markant har skærpet straffen på området. Men det er ikke fem tilfælde – hvor rædselsfuld de end måtte være for ofrene og for vores fællesskab – der er afgørende for, om kriminaliteten overordnet set er faldende eller ej. Sådanne historier skaber imidlertid et forvansket billede af virkeligheden, som sine steder skaber skræk, og sine steder misbruges populistisk. Det er nu altså bare et faktum, at både politiets anmeldelsestal, og ovenanførte uafhængige undersøgelse foretaget blandt 18.000 mennesker udenom politiet, peger på det samme billede: Kriminaliteten falder.

For dem, der mistænker politiet, justitsministeriet, mig selv og Københavns Universitet for at lyve, kan det måske være en fordel at kigge på den vestlige verden. Thi faldet foregår overalt og er konstant foregået i en lang række år. Se feks. denne artikel fra Forbes om udviklingen i Amerika eller udviklingen i hele den vestlige verden her. Også det respekterede The Economist dækkede denne udvikling i juli 2013. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg ikke forholder mig til de enkelte artiklers løsningsorienterede indhold men alene konstateringen af den faldende kriminalitet.

Mangler vi stadig noget? Ja, på enkelte områder ses en modsatrettet tendens, for eksempel oplyste 0,39 pct. svarende til 22 kvinder i 2014, at de havde været udsat for tvangssamleje mod gennemsnitligt 0,21 pct. (ti kvinder) i de foregående år tilbage til 2008. I 2013 var tallet 0,33 pct. svarende til 19 kvinder. Skønnet er at disse tal er udtryk for op mod 5000 kvinder i 2014 blev udsat for dette. Regeringen har som sagt hævet straffen for voldtægt og pædofili kraftigt og jeg er samtidig i færd med en gennemgribende undersøgelse af hele voldtægtsområdet i samarbejde med en lang række interessenter.

Der er samtidig en ting, vi ikke er lykkedes med. Og det er den hårde kerne af unge, der gennemgående, i hele vesten, ikke har været omfattet af det fald, der er beskrevet her. Det er en problemstilling, jeg har brændt for i mange år, siden min fortid i Københavns Kommune som borgmester, og jeg kan garantere, at regeringen kommer til at foreslå nogle gennemgribende forandringer i tilgangen. Et arbejde som er iværksat i ministeriet, og som jeg glæder mig til at præsentere de politiske partier i Folketinget for. Der vil være tale om noget, der indtil videre ikke er lykkedes i noget land i vesten – og derfor tager det også tid og skal gennemarbejdes grundigt. Men det kommer.

Indbrud er faldende men stadig for højt.

Der er samtidig en udfordring med nye kriminalitetsformer udspringende af grænseoverskridende forhold og cyberspace. Samtidig har vi terror og hjemvendte fra Syrien, som vi er ved at håndtere i lovgivningen og hvor det for nyligt lykkedes at rejse den første sag. Men flere vil følge.

Sagen er, at vi må hjælpe hinanden. Medier behandler kriminalstof populistisk og useriøst. Der tegnes et billede ud fra enkelttilfælde, der er forkert. Det skræmmer mange, og mange af disse medier ved bedre. Det forandrer ikke, at der er udfordringer – men samtidig er Danmark et af de fredeligste og sikreste lande i verden. Ja, det går tilmed den rigtige vej. Lad os derfor hjælpe hinanden med at modvirke populisme og mærkværdige påstande, ikke mindst på de sociale medier. Lad os rette vores indsats mod egentlige problemer og ikke imaginære af slagsen – og lad os på den måde ramme kriminelle hårdt og kontant. Det har i mange år været kendetegnede for det danske fællesskab, at vi evnede, i Grundtvigs fædreland, at se igennem panik, skrig og skrål og gøre det rigtige.

Regeringen har fokus på en række strafskærpelser, på et endnu dygtigere og bedre politi, og på et stærkt analytisk arbejde, der i endnu højere grad skal nedbringe kriminaliteten. Lad os sammen glæde os over, at det går den rigtige vej. Glædelig fjerde søndag i advent – der vil naturligvis, hvis nogen skulle have misforstået mit budskab, fortsat blive slået hårdt ned på urostiftere…

 

 

51 kommentarer RSS

  1. Af Få de gamle på egnen til at fortælle… | Livet, friheden og...

    -

    […] antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark lavere end de sidste 5 år. Tag kriminaliteten. Den er kraftigt faldende og har været det længe. Efter finanskrisen begynder økonomimen lige så stille at rette sig og til efteråret kommer […]

Kommentarer er lukket.