Politisk eftertanke

Af Søren Pind 343

Det er let at fordømme Schweizerne. Det har mange også gjort. Dette vidunderlige lille flittige land, der er et af Europas smukkeste og mest demokratiske lande, og via flid og dygtighed har skabt rigdomme, der overgår alle øvrige.

Et land, der har valgt en stik modsat retning af resten af sin omverden. Hvor den har centraliseret og politiseret har Schweizerne decentraliseret og afpolitiseret. Hvor resten af verden har lagt sine beslutninger over til politikere – og i mange tilfælde bureaukrater – har schweizerne valgt at lægge det helt ud dels i folkeafstemninger, men også helt ud i mindre forbundsstater – landsdele. Og først og sidst helt ud til de enkelte borgere, der har langt mere til rådighed efter skat end nogen andre i Europa, og samtidig har en af de bedste og mest velfungerende offentlige sektorer.

Denne model har som ovenanført været en bemærkelsesværdig succes. Sludder om bankhemmeligheden som den primære årsag til den schweiziske succes har ikke meget for sig. Men et lavt skattetryk, en decentral økonomisk politik, et frit valg til borgerne f.eks. i et frit og konkurrencedygtigt sundhedssystem, et ambitiøst skolesystem – alt dette og mere til har ført til den schweiziske succes. Og gjort det til – give and take Luxembourg – Europas suverænt rigeste land.

Dette land har nu meget synligt valgt at stemme for et forbud mod minareter. Og mange – herunder ikke mindst min tidligere partiformand  – har lagt teksten ud som en manglende tolerance.

Jeg har selv boet i Schweiz fem år af mit liv. Og har på nærmeste hold oplevet et land, der efter min bedste opfattelse ikke savner tolerance, men hvis befolkning blot holder meget af den kultur, der har skabt det land, der nu engang er Schweizernes.

Og spørgsmålet er, om ikke blot dette lille land på sin helt egen måde bringer et forvarsel.

Lad mig før jeg fortsætter gøre en ting klart: Jeg tror ikke på den form for forbud mod religiøse symboler og udtryk – som jeg i sin tid også gik imod Naser Khaders forslag om forbud mod burkha. Jeg tvivler på, at det er måden at modvirke spredningen af politisk islam i Europa. Men det er faktisk mit ærinde uvedkommende denne gang.

Sagen er den, at i store dele af Europa er afstanden mellem centrale politikkere og politikker på den ene side og befolkning i den anden i stærk stigning. Og det er kommet til udtryk flere steder på det seneste.

Senest i dommen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der forbyder krucifikset i de italienske skoler. Dette spørgsmål er udmærket behandlet her.

Det er heller ikke til at komme udenom, at førende danske politikkere har garanteret den danske befolkning, at udlændingepolitikken var et rent nationalt dansk anliggende – hvad metock-dommen viste ikke var tilfældet.

Der er sluppet en proces ud af flasken, hvor fjerne beslutninger – i modsætning til f.eks. det schweiziske system – ikke lader sig efterprøve. Den, der studerer historien ved, at aktion medfører reaktion. Hvis de tendenser, der er sat i værk, fortsætter, vil der komme en reaktion. En reaktion vi fundamentale demokrater ikke nødvendigvis bliver glade for.

Der er god grund til politisk eftertanke og besindelse. De politikkere og embedsmændder der sidder med ansvar for at føre beslutninger ud i livet bærer et stort ansvar i disse år. Forhåbentlig bliver det forvaltet bedre end det kom til udtryk de to ovenanførte steder.

Og måske. Måske man i stedet for at fordømme et lille land, der på så mange måder er foran det øvrige Europa, kunne lade sig inspirere. Ikke til ting, der i Danmark under givne omstændigheder ville være på kant med Grundlovens bud om religions- og ytringsfrihed, men på så mange øvrige måder. Af troen på den stærke, myndige, selvstændige borger. Af troen på, at politisk magt og myndighed bør begrænses. Af troen på, at flid og dygtighed bør belønnes.

343 kommentarer RSS

 1. Af peter g

  -

  Erik H.

  Totalitarisme – dvs ønsket om at bestemme over eller tryne andre – hedder totalitarisme, uanset forklædning: nazisme, kommunisme, islamisme eller DF.

  At 25% eller så af de schweiziske vælgere har stemt for at fjerne en rettighed fra et mindretal er en skamplet på dem, uanset deres motiver, og er et totalitaristisk tiltag, som måske endnu kan blive væltet af diverse domstole.

 2. Af t. petersen

  -

  @Erik H

  Nazisme har intet med socialisme at gøre. Socialisme handler om kollektiv ejendomsret.

  Nazismen om privat ejendomsret. Enhver, der kan forveksle det, skal have hovedet undersøgt. Grundigt. Jeg har ikke mødt andre i Danmark der ikke er klar over denne forskel udover et par 15-årige, der havde læst en sindsforviret bog af en amerikansk bingovært, og så dig.

  Men du får blandet tingene godt sammen. Liberalisme er en teori om økonomiske vækst. Socialisme er en teroi om arbejderklassens udfrielse fra udbytning, og fascismen er en teori om statens opbygning og ledelse.

  Liberalisme er fascismen og de totalitære bevægelsers modsætning. men det politiske højre/venstre-spektrum er jo ikke ordnet efter om man er totalitær eller ej. Det er orienteret efter holdningen til privatejendom med kommunister yderst til venstre som de absolutte modstandere heraf, og de absolutte tilhængere liberale, konservative (og nationalkonservative, der er brohovedet til fascisme og nazisme).

  Globalisering er et liberalt projekt. Liberale har intet fædreland at varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital skal kunne flyde frit. EU’s indre marked er et liberalt paradis.

  Kommunisterne har heller ikke noget fædreland, eller som Stalin sagde. Sovjet er alle arbejderes fædreland indtil de er befiret fra deres lænker og staten er nedlagt.

  Globaliseringen kan siges at sætter staterne under pres, og overflødiggøre dem, men den er et liberalt projekt, der handler om at tjene penge, og skabe størst mulig vækst. Globaliseringen, der bygger på privat ejendomsret kan ikke siges at være socialistisk.

  “Meget forskelligartede kulturer kan kun eksistere sammen, saafremt en af kulturene underkaster sig den anden”, skriver du og det er jo den fascistiske kærnepåstand.

  Kulturteori- kalder man det nu. Førhen hed det raceteori, men funktionen er den samme. “Folket” går til grunde, hvis blodet blandes sagde nazisterne, og folket går til grunde, hvis kulturerne blandes siger deres efterfølgere.

  Naturligvis skal ingen underkaste sig hinanden. Folk skal overholde loven, det er det vi kan kræve, hverken mere eller mindre.

  Men det er udmærket at du kommer med den udtalelse. For det viser menlig, at du vil gøre forskel, at du har racistiske ideer om at gøre forske på mennesker.

  Du vil dele befolkningen op i et A og et B hold, hvor A holdet kan leve som de bestemmer sig for (det skal nok vise sig at der også bliver lavet uskrevne regler for dem), mens B-holdet (de andre) skal tvinges til at efterligne A holdet.

  Det er prototype stamme- og territorietænkning med en tydelig fascistisk afinitet. Det er totalitært, at mennesker skal have mast bestemte værdier ned over sig.

  Vi lever i frihed, og det vil sige enhver, der bor i landet selv kan vælge sine værdier og selv bestemme hvordan de skal rangordnes. Om han vil sætte Søren Pind over sin hund eller ej, om han vil sætte Gud over grundlov det bestemmer han selv.

  Det totalitære aspekt i fascismen og i særdeleshed i nazismen er jo denne vanvittige aggression overfor det anderledes, som man mener sig berettiget til at forvise, fjerne dets symboler og korporligt udrydde.

  Det jeg har ønsket at sige er, at – helt grundlæggende så muterer fascismen. Kommer vi i krig med tyskerne venter vi jo heller ikke at de er klæde ud som i 1864.

  Fascismen muterer også. Den er en kraft der er her, der er virksom i vores samtid. Den viser sig bag “kulturteorier”, og undergangsbilleder om folket og nationens undergang. Den vender sig mod alt der vedrøre alle mennesker på jorden så som klima og forurening, fordi det ikke er nationalt – og nationen er målet for hele den fascistiske stræben.

  Jeg er ikke så bekymret for Schweiz. Der er formentlig tale om en overtrædelse af både EMRK og FN’s Menneskerettigheder. men jeg er bekymret over den tyrkertro hvormed nogle tror og andre mod bedre vidende forsøger at bilde folk ind, at der ingen grænse for, hvad demokratiet kan beskæftige sig med. Der er der, og grænsen går præcis ved krænkelser af EMRK.

  Schweiz kan være en udmærket eksempel på at meget kan lægges ud til folkeafstemning – og mest muligt bør lægges ud. Politik er en alt for vigtig sag til at overlade til politikerne.

  Schweiz er naturligvis ikke eksempel til efterfølgelse med hensyn til overtrædelser af EMRK, der er der jo ingen, der kan være.

  Fascismen er den mest relevante ideologi at henvise til, når det kommer til det totalitære skred som vi ser i Europa i disse år. Søren Pind kalder det en vist en øget afstand mellem “folket” og “eliten”. Jeg kalder det en forestilling der bankes ind i hovedet på folk, at flertallet kan bestemme lige havd der passer det, bare de har flertal.

  Det er et flertalsdiktatur, og den højrefløj der dyrker disse forestillinger og driver dem ind alle vegne som om flertallet havde en naturlig ret til at bestemme, har jo netop gennem dens totalitarisme – og fordi dres ideologi indeholder et sæt af værdidomme man skal antage – en fascistisk afinitet. Det er fascismen og dens begrebsapparat med “folket” og organismetanker osv. man trækker på – også i propagandaarbejdet, hvor den fremmede er fjenden og eliten har svigtet.

  At ordet socialisme havner i Hitler-fascismens partinavn skyldes Mussolini, der skriver at fascismen er en nationalsocialisme. Mussolinis brug af ordet “socialisme” viser hen til en bestemt debat i datidens italien og betyder “solidaritet”, forstået på den måde, at det store emne i Italien før 1. Verdenskrig var om kan skulle være social og solidarisere sig med arbejdere i andre lande sådan som Internationalen ønskede (altså at arbejdere i alverdens lande nægtede at dø i kapitalisternes krig og bad dem slås deres krige selv), eller om skulle være social med nationen og deltage i krigen på nationens vegne i kampen mod andre nationer.

  Som du sikkert ved bliver Mussolini smidt ud af socialistpartiet, da han bryder med dem ved at tage til fronten. Ordet “national socialisme” har intet med socialisme i gængs forstand at gøre, men viser hen til at man solidariserer sig med nationen (folket).

 3. Af Peter Buch

  -

  t. petersen

  Jeg er mod slavehandel. For stemmeret til voksne myndige.

  At t. petersen er optaget af om det er i modstrid med den tyske og italienske forfatning om Hitler og Mussolini kom til magten, er ikke af megen interesse for mig. Jeg beklager.

  Jeg finder det meget mere interesssant at borgerne har magt, og det havde de ikke når de pågældende indsættes i magten ved brud på gældende lov, ulovlig spærring af adgang, obstruering, ulovlig fængsling, vold, mord, udemokratisk fordeling af stemmer afgivet ved valg, med videre, udført af en mindretalsregering.
  Men det er ikke interessant for t. petersen.
  Bevares.

  Løver spiser lam uden de vist behøver tænke meget over det.
  Det væsentlige er stadig borgernes magt.

  Hvad er det du ikke bryder dig om i at borgerne, og eventuelt et flertal af borgerne har magt eller beslutningsret?
  Er det at mindretal ikke får samme indflydelse som flertal?
  At det er mod dit ideal for hvordan samfund burde være?

  Forklar venligst hvordan et samfund, hvor der altid er mindst en der er mod alle fremsatte forslag der søges afgjort ved valg, og du vil mene en enkelts modstand er nok til forslag ikke får vedtagelse, såfremt jeg har tolket dine ord ret, , skulle fungere?
  Jævnfør.: “Flertallet kan ikke selv bestemme hvor stor magt staten skal have og hvilke områder den kan beskæftige sig med.”.

  Kan mindretallet bestemme det, eller kræves der opbakning fra alle, hvilket vist må karakteriseres som ”en typisk t. petersen”- en ren illusion.

  Er det, at du hverken er for eller imod stemmeret ensbetydende med, du helst så afstemninger afskaffet?

 4. Af Anja Jensen

  -

  t. petersen
  Dit pædofile hundeøre !

  Gennemsnitsalderen for første menstrution er 12 år.
  Dette betyder ikke at du kan fare på hende med krum ryg og stiv pik hvis det var det du ville.
  (De vilde er nemlig de værste)

  der skal lige hår på karamellen og hun skal vel også have bryster, smal talje
  og brede hofter så hun kan føde børn uden at dø af det. Hvis ellers du har tid at vente.

  Jeg syntes du er en klam stodder fordi du forsvarer pædofili.
  Og du har også glemt at tage højde for Hidjra som er den muslimske kalender som Aishas
  alder er regnet ud fra ! Ved du hvad pisfrans, hun var ikke engang 9 år gammel

  FY FOR HELVEDE
  Gid der var en der ville hænge dig op i nosserne og fire dig langsomt ned i ryk!

 5. Af Peter Buch

  -

  Kopi af modtaget mail, tallene er ikke chekket og verificeret. Men i store træk tror jeg de holder.
  P.B.

  In 1929, the Soviet Union established gun control.. From 1929 to 1953, about 20 million dissidents, unable to defend themselves, were rounded up and exterminated.
  ?
  In 1911, Turkey established gun control. From 1915 to 1917, 1.5 million Armenians, unable to defend themselves, were rounded up and exterminated.?

  Germany established gun control in 1938 and from 1939 to 1945, a total of 13 million Jews and others who were unable to defend themselves were rounded up and exterminated.?

  China established gun control in 1935. From 1948 to 1952, 20 million political dissidents, unable to de fend themselves, were rounded up and exterminated.
  ?
  Guatemala established gun control in 1964. From 1964 to 1981, 100,000 Mayan Indians, unable to defend themselves, were rounded up and exterminated.
  ?
  Uganda established gun control in 1970. From 1971 to 1979, 300,000 Christians, unable to defend themselves, were rounded up and exterminated.?

  Cambodia established gun control in 1956. From 1975 to 1977, one million educated people, unable to defend themselves, were rounded up and exterminated.?

  Defenseless people rounded up and exterminated in the 20th Century because of gun control: 56 million.?

  Take note my fellow Americans, before it’s too late!
  With guns, we are ‘citizens.’ Without them, we are ’subjects’.?
  During WWII the Japanese decided not to invade America because they knew most Americans were ARMED!?

  SWITZERLAND ISSUES EVERY HOUSEHOLD A GUN! SWITZERLAND’S GOVERNMENT TRAINS EVERY ADULT THEY ISSUE A RIFLE. SWITZERLAND HAS THE LOWEST GUN RELATED CRIME RATE OF ANY CIVILIZED COUNTRY IN THE WORLD!!!

 6. Af peter g

  -

  Peter Buch
  5. december 2009 kl. 00:47

  Og så mangler der vist lige en eller anden pointe i den kommentar? Jeg kan nemlig ikke helt se relationen til blogemnet.

 7. Af Martin Salo

  -

  Reter Buch:

  “Jeg finder det meget mere interesssant at borgerne har magt, og det havde de ikke når de pågældende indsættes i magten ved brud på gældende lov, ulovlig spærring af adgang, obstruering, ulovlig fængsling, vold, mord, udemokratisk fordeling af stemmer afgivet ved valg, med videre, udført af en mindretalsregering.
  Men det er ikke interessant for t. petersen.
  Bevares.”

  Du nævner en masse tiltag der indeholder tvang. Men du har åbenbart ingen problemer med at et flertal på 51% tvinger de resterende 49% til hvad som helst. I bund og grund kunne man sige, at 51% har ret til at bure resterende i fængsel hvis de bare har taget den beslutning.

 8. Af Martin Salo

  -

  Anja Jensen:

  Var Håkon pædofil? Margrethe I blev bortlovet til ham som 6-årig, og gift som 10-årig.

  Naturligvis! Og forklaringen til pædofilringe i provinsen, der massevoldtager børn, er naturligvis på grund af de pædofile skikke i det kristne kongehus! Ikke sandt?

 9. Af Peter Buch

  -

  Martin Salo

  Jeg nævner fakta fra historien hvor tvang, lovovertrædelser med videre foregik, ja. Jeg forsøger med opremsningen at perspektivere t. petersens ytringer og standpunkter.

  De 51 % er næppe sådan. Men det er ikke noget, jeg har belæg for andet end min mening.
  Jeg ville synes, det var et underligt forslag og stemme imod.

  Jeg foretrækker som nævnt flere afspærrede overvågede områder hvor væbnet personale er nær. Områder oprettet på privat og kapitalistisk baggrund, hvilket givet har modstand alene af den årsag, ud over andre indsigelser der kan rettes derimod.

 10. Af Peter Buch

  -

  t. petersen

  Kapitalisme er kapital-indehaveres indflydelse så langt størrelsen af deres kapital rækker i et marked.
  Dette i modsætning til socialisme hvor statens indflydelse på kapital er styrende og om muligt altomfattende.

  Nazisme er først og fremmest om A) afgrænsning af hvem der kunne have magt, Nürnberg-love, fyring af jøder, umuliggørelse af jøders erhverv, samt B) om magt, både brug af privatkapitalisme og socialistiske tiltag, planer for investeringer og produktionsmål for alle typer virksomheder, statslig styring af private virksomheder såvel som store offentlige investeringer blev benyttet for at give nazister yderligere fæste som Tysklands øverst styrende myndighed.

 11. Af Anja Jensen

  -

  Martin Salo

  Om mænd hedder Håkon, ali, eller Martin er fuldstændig underordtnet !
  Pædofili burde der være dødsstraf for!

 12. Af Peter Buch

  -

  peter g

  Schweizerne har magt. Afgiven magt har ført til tragedier. Det var det.

 13. Af Anja Jensen

  -

  ps martin silo

  Nu var Håkon jo heller ikke en profet som skulle gå i forvejen som et godt eksempel.
  Den dag i dag bliver børn helt ned til 6 år gift i muslimske lande, netop fordi Muhammed giftede sig med Aisha da hun var 6 (int da hun var 9)

  Derudover er det da ikke så længe siden at en saudisk pige på 7år søgte skilsmisse.

  Eller hvad med denne her

  Otte-årige Najoud Ali har nu fået sit ægteskab med en 30-årig mand ophævet. Politikere afviser at forbyde børnebrude, selv om mange piger bliver gift, når de er under 10

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article996562.ece

 14. Af Martin Salo

  -

  Anja Jensen:

  Du skrapper op som en kælling hver gang. Du har nu hylet op over Muhammed i jeg ved ikke hvor mange tråde. Nu nævnte jeg så den danske Margrethe I, og så har du ingen mening om det? Næh, nej. Det er bare muslimer dagen lang.

  Sagen er, at du ikke kan bevise overhovedet, at Muhammed eller Håkon var pædofile. Jeg skal minde dig om, at det var skikke DEN gang. Det var ganske almindeligt at på den måde sikre pigebørn deres fremtide økonomiske sikkerhed. Det har nul og niks at gøre med pædofili!

 15. Af Martin Salo

  -

  Anja Jensen:

  Og naturligvis er det en skik idag i visse dele af verden. Det handler om at sikre fremtiden økonomisk. Det har lidt at gøre med pædofili. Med mindre du kan BEVISE at det er pædofili. Bare gå igang!

  Tror du at et minaretforbud vil forhindre børnebrude i Danmark? Eller hvor vil du hen med det der minaretforbud?

 16. Af Anja Jensen

  -

  Martin Salo
  5. december 2009 kl. 01:35

  @ Tror du ikke du skal have nogle stærkere briller ?
  jeg svarede dig således:

  Om mænd hedder Håkon, ali, eller Martin er fuldstændig underordtnet !
  Pædofili burde der være dødsstraf for!

  Muhammed var pædofil, landevejsrøver, massemorder og voldtægtforbryder,
  Og derfor naturligvis et dårligt eksempel at efterfølge

 17. Af Martin Salo

  -

  Anja Jensen:

  Igen så skrapper du op som en kælling. Kan du venligst BEVISE at Muhammed og Håkon var pædofile?

  BEVISE.

  Og samtidig fortælle hvordan pædofili forsvinder med et slag fordi man forbyder minareter?

 18. Af Anja Jensen

  -

  Martin Salo

  Når Muhammed gifter sig med en 6 årig pige så er der ikke så meget at bevise
  Det gir alt sammen sig selv 🙁

  Der var ingen der bad dig om at gå ind i det svar jeg gav t.petersen ang hans pædopeter tendenser

  Stay out!

 19. Af Martin Salo

  -

  Anja Jensen:

  Nej. Gir ikke alt sammen sig selv! Bevis at det er pædofili. Eller mener du at det danske kongehus er pædofilt? Så må det jo være i din optik. Margrethe I blev gift væk som 6-årig. Ergo er det danske kongehus pædofilt. Hele det danske monarki – og i forlængelsen – så grunder sig hele det danske samfund på pædofili og Anja Jensen er et produkt af den danske pædofile kultur.

  Og nej. Jeg har ikke tænkt mig at stay out af noget som helst i en offentlig debat. Hvis jeg vil have begrundelser og dokumentation for dit skrappen op, så skal jeg have lov til at bede om det. Hvis du ikke evner at komme med en fyldestgørende og lødig forklaring på din plapren, så kan jeg blot konstatere at du ikke evner at forklare dig. Dvs. din debatteren er blot plapren, der ikke kan bruges til ret meget.

 20. Af Anja Jensen

  -

  Martin Salo

  5. december 2009 kl. 02:36
  Anja Jensen:

  “Nej. Gir ikke alt sammen sig selv! Bevis at det er pædofili. Eller mener du at det danske kongehus er pædofilt? Så må det jo være i din optik. Margrethe I blev gift væk som 6-årig. Ergo er det danske kongehus pædofilt. Hele det danske monarki – og i forlængelsen – så grunder sig hele det danske samfund på pædofili og Anja Jensen er et produkt af den danske pædofile kultur.”

  @ Der var engang, og for enden af den var der en dør, bag den dør sad en skaldet mand og rev sig selv i håret.
  Kongefamilien anno 2009 gifter sig med voksne kvinder.
  Muslimer gifter sig anno 2009 stadifvæk med børn.
  Er du fatsvag ?
  Hvis ikke du ved hvad pædofili er, så prøv at google en tur i stedet for at udstille din stupiditet

 21. Af Martin Salo

  -

  Anja = et produkt af det pædofile kongehus i Danmark. Anja = Pædofil. Anja er pædofil.

 22. Af Martin Salo

  -

  Anja er pædofil. Anja kan godt lide Margrethe som 6 og 10 årig, hvor Margrethe udleverede sin “filet”. Anja er pædofil. Anja er pædofil

 23. Af Martin Salo

  -

  Anja har ingen problemeér ved Margrethe I. Anja kan godt lide, at det danske kongehus vrimler med pædofili!!!

 24. Af Martin Salo

  -

  Anja: Det danske kongehus er baseret på pædofili! hvad skal du gøre ved det? Pædofili-Anja? Fy for fanden et pædofoli-kongehus du og dine beskidte danskere….

 25. Af Martin Salo

  -

  Og mens snuskede dansker- Anja forbyder minareter…må vi være fri for pædofiliramte Anja???

 26. Af Peter Buch

  -

  Martin Salo

  Du kan oprette et afspærret overvåget område hvor væbnet personale er nær.
  Lade computere være afskåret fra omverdenen generelt.
  Så skulle den vist være hjemme.

 27. Af Arne Hornborg

  -

  Søren Pind.
  Atter en god, fin analyserende artikel fra dig. Du er, som en af de få politikere, den der tager liberalisme og demokrati alvorlig.
  Schweiz er, efter min opfattelse, Europas eneste virkelige demokratiske stat. Dér tager politikerne den schweizske befolkning, dens afgørelse alvorlig. Selvfølgelig gør et parlament det, i et ægte demokrati, ikke som her i Danmark og det øvrige Europa hvor politikerne bevidst vender de døve ører til den befolkning, til de vælgere der har valgt politikerne til at varetage, lytte til befolkningernes ønske og holdninger.
  Meget havde set anderledes ud i dag hvis politikerne havde lyttet.
  At stemmeafgivningen måske ikke var så høj i Schweiz er uden betydning. Schweizerne har deres demokratiske RET til at stemme. Det er op til dem selv om de vil benytte sig af den ret, så må de naturligvis rette sig efter afstemningsresultaterne. Det véd de på forhånd.
  Du skriver at mange (måske) fordømmer Schweiz for den nys overståede afstemning angående minareter. Jeg er overbevist om, at endnu flere, danskere som europæere glæder sig over resultatet.
  TØR I danske politikere ikke foretage en lignende afstemning herhjemme?
  Vort (pseudo)demokrati BURDE udvides med flere folkeafstemninger.
  Lad os få de elektroniske afstemninger. Det er nemt og hurtigt i vore dage, hvor et stort flertal af danske borgere har hjemme-pc, adgang til internettet. De (efterhånden) få der ikke har det kan garanteret få hjælp af et eller flere familiemedlemmer.
  Afstemning med personnummer og med digital signatur kan sagtens lade sig gøre.
  Jeg tror at Europas befolkninger, ganske langsomt er ved at vågne, ser realitererne i øjnene. Ser hvordan parallellovene snier sig, ganske langsomt, bevidst ind på og undergraver vore demokratier. Gør I politikere det samme, eller vender I stadig blikket ned, vender ryggen til de store problemer vi har, overalt i Europa.
  Det haster.
  Arne Hornborg

 28. Af Jens L. Lorentzen

  -

  SOS.
  Vaer venlige totalt at ignorere “Martin Salo”.
  Typen bag betegnelsen har jo tydeligvis helt knald laaget

 29. Af Steffen Nielsen

  -

  Martin Salo

  Det er virkelig en vanskelig sag, du har påtaget dig at forsvare. Jeg imponeres over din ildhu trods de vanskelige odds.

 30. Af Peter Buch

  -

  Jeg bliver helt urolig over t. petersens fravær.

  Forhåbentlig har t. petersen det godt.

 31. Af geoff Cain

  -

  Overfor den herre der skriver, at nazismen er privat ejendomsret og socialismen er kollektiv ejendomsret, vil jeg påpege, at ejendomsretten hos begge ligger hos staten.

  Så det ligner hinanden meget også på det område.

 32. Af den indre svinehund

  -

  @jens holm

  Tak for dit oplysende indlæg med mange detaljer.
  Nej jeg skriver ikke for at give ondt af mig.

  Jeg skriver imod minereter og stormoskerer fordi disse er imod den Kristne Kirke og at de, muslimerne gode som onde, forfølger Kristne i hele verden og ødelægger deres Kirker.

  Det er jo meget godt du kan skrive en lang række historiske detaljer uden nogen sammenhæng og mening for til sidst at fortælle at du er ligeglad med om de bygger minareter. Det kan du jo sagtens være for som du skriver du er ligeglad med den islamiske politiske magt du er ikke bange for den og du kan ikke se noget galt i den.

  Men der er andre som har øjnene åbne for at islam dagligt stener, massevoldtager og dræber mennesker som forbryder sig mod islam. Eller er modstander af islam.

  Hvis du ikke har opdaget det så er der lige oprullet et islamisk terror netværk som skulle bompe jyllandsposten. Et netværk som har sit udspring i terrornetværk i stormoskeer med minareter. Og hvis du ikke har noget imod at jeg lige nævner det for dig så kæmper danske soldater i to islamiske lande for frihed for terror med den vestlige verden. Jeg vil også lige nævne at det meste af verden ved at islam kæmper i hele verden for at overtage magten over hele verden. Det sker fra stormoskeer med minareter over hele verden.

 33. Af Steffen Nielsen

  -

  Saudi Arabien opfordrer til boykot af Schweiz. Hvem skal fortælle saudierne, at de er en flok hyklere ?

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/349099:Udland–Saudi–Arabien-opfordrer-til-boykot-af-Schweiz

 34. Af Ib Christensen

  -

  Søren Pinds indlæg er eneste lovprisning af Schweiz, hvis styreform er den diamentralt modsatte af WU´s centralisme, bureaukrati, umyndiggørelse af vælgerne og domstolsvælde.
  Hvis Pind virkeligt har de anskuelser, han her promoverer, så må det være en daglig lidelse for ham at støtte Danmarks fremadskridende nedlæggelse som suveræn stat og den blanka afvisning af folkeafstemning om Lissabon-traktaten, der reelt juridisk etablerer en europæisk forbundsstat, oven i købet med helt flydende grænser for, hvan den kan bestemme.

 35. Af buy atenolol online buy atenolol online

  -

  I just added your website on my blogroll. I may come back later on to check out updates. Excellent information!

 36. Af ZinganoBJJKids.com

  -

  I love foregathering utile information, this post has got me even more info!

 37. Af Gilbert Mensah

  -

  Wonderful guide along with very easy for you to recognize description. Exactly how can My spouse and i attempt receiving authorization for you to submit component in the post inside my future news letter? Providing suitable credit history to you personally your article writer along with website on the blog wouldn’t certainly be a trouble.

 38. Af Lizzette Lobstein

  -

  Usually I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great post.

 39. Af speedupmypc

  -

  I real pleased to find this internet site on bing, just what I was searching for 😀 also saved to favorites.

 40. Af Raye Perkiss

  -

  Relatively excellent put up. I really found ones own webpage and even needed to help you tell you which will I have quite loved checking ones own web site and even reports. Nevertheless I’ll end up checking ones own rss feed and even As i expect to help you look over ones own web site all over again.

 41. Af Dawna

  -

  If it isn’t going to function, transform the way in which you would possibly be performing it

 42. Af Heidi Stanko

  -

  Outstanding piece of writing not to mention very easy towards realize story. How do I just do receiving agreement towards submit element of this content with my future news letter? Offering suitable consumer credit rating back to you typically the source not to mention weblink in the web site will not be considered trouble.

 43. Af Steven Torigian http://gabrieleplace.blogspot.com/

  -

  There are definitely a variety of details like that to take into consideration. That is a nice point to deliver up. I supply the ideas above as general inspiration but clearly there are questions just like the one you deliver up where crucial thing shall be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys really feel the impact of only a second?s pleasure, for the remainder of their lives.

Kommentarer er lukket.